Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το ανώτατο διοικητικό όργανο της Εταιρίας και είναι αρμόδιο να αποφασίζει, να εποπτεύει και να ασκεί έλεγχο σε κάθε θέμα που αφορά στην οργάνωση, διοίκηση, λειτουργία και διαχείριση αυτής. Με βάση το νόμο 2545/97 το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπείται από την Τοπική Αυτοδιοίκηση (Δήμος Θηβαίων), το Τοπικό Επιμελητήριο (Επιμελητήριο Βοιωτίας) και την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος.

Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου Δια.Βι.Πε.Θι.Β. ΑΕ

•Νικόλαος Κουδούνης, Πρόεδρος

•Ευτύχιος Κοτσαμπασάκης, Αντιπρόεδρος

•Σταυρούλα Κακαουνάκη, Διευθύνουσα Σύμβουλος

•Ανδρέας Λουκάτος, Μέλος

•Αλέξης Αλεξίου, Μέλος

•Γρηγόρης Κακανέλης, Μέλος

•Βασίλης Γκότσης, Μέλος

•Γεώργιος Κολιόπουλος, Μέλος

•Ιωάννης - Δημήτριος  Παπαδημητρίου, Μέλος

•Θεόδωρος Αποστολόπουλος, Μέλος

•Κωνσταντίνος Κατσαρός, Μέλος

•Ανελί Στάικου, Μέλος

•Χαράλαμπος Σανιδάς, Μέλος, εκπρόσωπος Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος (βάσει Ν. 2545/97)

•Γεώργιος Αναστασίου, Μέλος, Δήμαρχος Θηβαίων (βάσει Ν. 2545/97)

•Παναγιώτης Αγνιάδης, Μέλος, Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Βοιωτίας (βάσει Ν. 2545/97)